mijn
OMGEVINGSVISIE
TUBBERGEN

Het verhaal achter de waardenkaart

De kleur op de waardenkaart geeft een indicatie van de ontwikkelruimte weer.  Het laat zien met welke waarden initiatiefnemers rekening mee moeten houden en op in kunnen spelen. Het zorgt ervoor dat  er een goed gesprek op gang komt over het initiatief. Of een initiatief daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van de invulling van het initiatief, de samenhang met de omgeving en de geldende kaders. 

Donkergroen landschap: Dit zijn waardevolle landschappen die door de tijd heen in stand gebleven zijn waar gestuurd wordt op behouden en versterken. Bij een combinatie met een lage dynamiek is het landschap nog zeer herkenbaar  ten opzichte van 100 jaar geleden. DIt wil niet zeggen dat hier niets ontwikkeld kan worden. Wel dat hier meer rekening gehouden wordt met de gevolgen voor de natuur en het landschap. 

Middelgroen landschap: In de gebieden met de tussenkleur groen zijn waarden aanwezig voor modern, agrarisch gebruik alsmede landschapswaarden die van belang zijn voor natuur, beleving en recreatie.

Lichtgroen landschap: Dit zijn landschappen waar in de afgelopen 80 tot 100 jaar veel veranderd is en waar de lagere landschapswaarde ruimte voor ontwikkeling biedt. Dit zijn bijvoorbeeld de heide- of veenontginningen met een hoge dynamiek. 

Natura2000/ NatuurNetwerkNederland: De gearceerde gebieden zijn gebieden door de Provincie aangewezen als Natura2000 en NatuurNetwerkNederland. Hier gelden andere regels omdat zij een bijzondere status hebben. 

Lichtgrijze kernen zijn landelijke kernen

Donkergrijze kernen zijn kernen met een woon- en centrumfunctie

Landgoederen: De landgoederen die op de waardenkaart aangeduid worden zijn de historische landgoederen. De ontwikkelruimte die weergegeven wordt door de kleur op de kaart, wordt mede bepaald door samenhang van het landgoed met de omgeving en vice versa. Denk hierbij aan specifieke landschapskenmerken, cultuurhistorische elementen en belevingswaarde.

Beschermde dorps- en stadsgezichten: zijn apart gemarkeerd omdat zij een bijzondere status hebben en er aparte regels gelden.

De begrenzing van de op de waardenkaart weergegeven woonkernen, is uitsluitend bedoeld om het onderscheid in gebiedswaarden weer te geven. Deze grens bepaalt niet of een perceel al dan niet in de bebouwde kom ligt. Of een perceel al dan niet in de bebouwde kom ligt is van feitelijke aard. De aard van de omgeving is bepalend.   

De waardenkaart in de Omgevingsvisie heeft voor het buitengebied als basis de combinatie van landschapstype en landschapsdynamiek. Voor meer uitleg zie www.landschapsdeal.nl/de-kaders.html 

De kleur op de waardenkaart geeft een indicatie van de ontwikkelruimte weer.  Het laat zien met welke waarden initiatiefnemers rekening mee moeten houden en op in kunnen spelen. Het zorgt ervoor dat  er een goed gesprek op gang komt over het initiatief. Of een initiatief daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van de invulling van het initiatief, de samenhang met de omgeving en de geldende kaders. 

Donkergroen landschap: Dit zijn waardevolle landschappen die door de tijd heen in stand gebleven zijn waar gestuurd wordt op behouden en versterken. Bij een combinatie met een lage dynamiek is het landschap nog zeer herkenbaar  ten opzichte van 100 jaar geleden. DIt wil niet zeggen dat hier niets ontwikkeld kan worden. Wel dat hier meer rekening gehouden wordt met de gevolgen voor de natuur en het landschap. 

Middelgroen landschap: In de gebieden met de tussenkleur groen zijn waarden aanwezig voor modern, agrarisch gebruik alsmede landschapswaarden die van belang zijn voor natuur, beleving en recreatie.

Lichtgroen landschap: Dit zijn landschappen waar in de afgelopen 80 tot 100 jaar veel veranderd is en waar de lagere landschapswaarde ruimte voor ontwikkeling biedt. Dit zijn bijvoorbeeld de heide- of veenontginningen met een hoge dynamiek. 

Natura2000/ NatuurNetwerkNederland: De gearceerde gebieden zijn gebieden door de Provincie aangewezen als Natura2000 en NatuurNetwerkNederland. Hier gelden andere regels omdat zij een bijzondere status hebben. 

Lichtgrijze kernen zijn landelijke kernen

Donkergrijze kernen zijn kernen met een woon- en centrumfunctie

Landgoederen: De landgoederen die op de waardenkaart aangeduid worden zijn de historische landgoederen. De ontwikkelruimte die weergegeven wordt door de kleur op de kaart, wordt mede bepaald door samenhang van het landgoed met de omgeving en vice versa. Denk hierbij aan specifieke landschapskenmerken, cultuurhistorische elementen en belevingswaarde.

Beschermde dorps- en stadsgezichten: zijn apart gemarkeerd omdat zij een bijzondere status hebben en er aparte regels gelden.

De begrenzing van de op de waardenkaart weergegeven woonkernen, is uitsluitend bedoeld om het onderscheid in gebiedswaarden weer te geven. Deze grens bepaalt niet of een perceel al dan niet in de bebouwde kom ligt. Of een perceel al dan niet in de bebouwde kom ligt is van feitelijke aard. De aard van de omgeving is bepalend.   

De waardenkaart in de Omgevingsvisie heeft voor het buitengebied als basis de combinatie van landschapstype en landschapsdynamiek. Voor meer uitleg zie www.landschapsdeal.nl/de-kaders.html 

Het verhaal achter de waardenkaart

TUBBERGEN
OMGEVINGSVISIE
mijn